บริการตรวจสอบสภาพสินค้า

 
การควบคุมคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและประกันว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพน่าเชื่อถือสม่ำเสมอ ให้ลูกค้ามีความหมั่นใจ พึ่งพอใจมีความปลอดภัยเหมาะตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เราจึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ เป็นอย่างมาก ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ชั่งตวงสาร จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป