Pre-COSMEX 2019

Last updated: 2019-08-03  |  811 Views  |  กิจกรรม

ค้นพบทิศทางนวัตกรรมและเทรนด์ความงาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจความงามในยุคดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญที่ งานสัมมนา COSMEX FORUM 2019 “ส่องอนาคตตลาดความงามผสานนวัตกรรมเครื่องสำอางยุคดิจิทัล”

Related album

7 photos,  952 Views

7 photos,  841 Views

7 photos,  942 Views

6 photos,  1016 Views

7 photos,  1030 Views