Pre-COSMEX 2019

Last updated: Aug 3, 2019  |  575 Views  |  กิจกรรม

ค้นพบทิศทางนวัตกรรมและเทรนด์ความงาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจความงามในยุคดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญที่ งานสัมมนา COSMEX FORUM 2019 “ส่องอนาคตตลาดความงามผสานนวัตกรรมเครื่องสำอางยุคดิจิทัล”

Related album

7 photos,  757 Views

7 photos,  560 Views

7 photos,  752 Views

6 photos,  656 Views

7 photos,  763 Views